Oś 4 Programu Operacyjnego 2007-2013

Nadnotecka Grupa Rybacka została wybrana w konkursie na realizację Strategii Rozwoju Obszaru Zależnego Od Rybactwa, zakładającą rozwój obszaru działania grupy. Jest to zadanie wynikające z założeń wdrażania w Polsce osi 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich" 2007-2013, w skrócie PO "Ryby". Jest to jedno z zadań Europejskiego Funduszu Rybackiego, którego celem jest rozwój terenów zależnych od rybactwa oraz utrzymanie zatrudnienia na tych terenach. Dopełnia on zadania prowadzone w ramach pozostałych osi priorytetowych, zakładających rozwój branży stricte rybackiej. Oś 4 w odróżnieniu od pozostałych przewiduje wsparcie obszaru, który spełni kryteria zależności od rybactwa, w tym także dofinansowanie infrastruktury i przedsiębiorstw pozarybackich.

Lokalna Strategia (w skrócie LSROR), zakłada rozwój siedmiu gmin byłego wojewodztwa pilskiego - Człopy, Drawska, Krzyża WLKP, Szydłowa, Trzcianki, Wałcza (gmina wiejska) i Wielenia. Jeśli jesteś mieszkańcem tego obszaru lub planujesz realizację inwestycji na tym terenie, koniecznie zorientuj się odnośnie możliwości uzyskania wsparcia. 

Zadaniem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej będzie prowadzenie promocji zadań wynikających ze Strategii, udzielanie pomocy mieszkańcom obszaru działania grupy w pozyskiwaniu dofinansowania oraz ocena i klasyfikacja złożonych w NGR wniosków o dofinansowanie. Wnioski zakwalifikowane do wsparcia przekazywane będą odpowiednim komórkom Urzędów Marszałkowskich - zachodniopomorskiego dla wniosków realizowanych na terenie gmin Człopa i Wałcz oraz wielkopolskiego dla pozostałych gmin. Urzędy Marszałkowskie pełnią rolę tzw. Instytucji Pośredniczących, ich zadaniem jest formalna ocena wniosków, sporządzenie i wykonanie umów o dofinansowanie, przyjęcie i weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola. Rolę Instytucji Zarządzającej - nadrzędnej nad pośredniczącą - pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


Agencja Interaktywna Sun Group