Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Członkostwo

Aby zostać członkiem stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka, należy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją do biura NGR oraz opłacić składkę członkowską, która dla osób fizycznych i prawnych wynosi 50 zł na rok, natomiast dla samorządów gmin 5.000 zł rocznie. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) zwolnione są z opłaty członkowskiej. Składkę członkowską można wpłacić przelewem na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Pile 12 2030 0045 1110 0000 0250 3750 lub gotówką w siedzibie NGR.

Deklaracja członkowska NGR 
Druk przelewu do pobrania


Zgodnie ze Statutem NGR każdy członek ma obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej. Składkę za bieżący rok należy wpłacić do końca marca danego roku. Prawo do głosowania nabywane jest w momencie zaakceptowania przez Zarząd NGR listy nowych członków stowarzyszenia.
 
Zgodnie z uchwałą Zarządu NGR nr 4/03.07.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku osoby, które w okresie jednego roku kalendarzowego nie opłaciły składki członkowskiej za dany rok i nie dokonanają  płatności w terminie 30 dni od momentu otrzymania pisma z prośbą o uiszczenie składki, zostaną automatycznie wykreślone z listy członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Uchwała Zarządu nr 4/03.07.2012 - procedura wykreślenia z listy członków NGR

Członek NGR ma również obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach WZC osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika, który może brać udział w obradach na podstawie udzielonego mu przez członka NGR pisemnego pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w obradach WZC

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze Satutu NGR odnoszący się do kwestii członkostwa w Nadnoteckiej Grupie Rybackiej:

Rozdział III
Członkowie NGR, ich prawa i obowiązki

 
§ 7.
NGR zrzesza członków:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§ 8.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisach konstytuujących zasady wsparcia w ramach PO RiM 2014-2020.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wesprze NGR.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei rozwoju sektora rybackiego.
 4. Członek zwyczajny – osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego przystępując do NGR zobowiązana jest przedstawić uchwałę swego organu stanowiącego wyrażającą wolę przystąpienia do NGR.
 5. O przyjęciu do NGR decyduje Zarząd NGR, a o pozbawieniu członkostwa decyduje WZC.
§ 9.
1. Członek zwyczajny NGR, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu NGR,
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów NGR,
3) kierować wnioski i opinie do władz i organów NGR, oraz uzyskiwać odpowiedzi w terminach ustawowych,
4) korzystać ze środków i urządzeń NGR oraz uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności NGR.
 
2. Członek wspierający ma prawo :
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu NGR z głosem doradczym,
2) kierować wnioski i opinie do władz i organów NGR, oraz uzyskiwać odpowiedzi w terminach ustawowych,
3) korzystać ze środków i urządzeń NGR oraz uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności NGR.
 
3. Członek honorowy posiada pełnię praw członka zwyczajnego.

§ 10.
Członek NGR ma obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
 2. regularnie opłacać składki zgodnie z regulaminem opłacania składek,
 3. sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze NGR,
 4. uczestniczyć w posiedzeniach WZC osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika, który może brać udział w obradach na podstawie udzielonego mu przez członka NGR pisemnego pełnomocnictwa.
§ 11.

Członkostwo w NGR ustaje wskutek:
 1. zgonu lub utraty osobowości prawnej,
 2. rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi NGR,
 3. wykluczenia przez WZC za działalność niezgodną ze Statutem NGR lub nieopłacenie składki członkowskiej w okresie jednego roku.
 4. orzeczenia sądu powszechnego, skazującego prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.
§ 12.
 1. Decyzja WZC jest ostateczna.