Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Dokumenty NGR

 1. Statut NGR - po zmianach na WZC z dnia 29.10.2015
 2. Regulamin WZC - po zmianach na WZC z dnia 29.10.2015
 3. Regulamin Organizacyjny Rady NGR - uchwalony na WZC w dniu 29.10.2015
 4. Regulamin wypłacania świadczeń członkom Rady NGR - uchwalony na WZC w dniu 29.10.2015
 5. Regulamin Zarządu NGR
 6. Regulamin Komisji Rewizyjnej NGR
 7. Odpis z KRS
 8. Lokalna Strategia Rozwoju NGR
 9. Załącznik umowy ramowej harmonogram NGR
 10. Zaktualizowany budżet NGR na lata 2014-2020
 11. Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

Nadnotecka Grupa Rybacka od początku istnienia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków - taki schemat zostanie utrzymany również w dalszym okresie funkcjonowania NGR. Działania Stowarzyszenia reguluje szereg dokumentów wewnętrznych i procedur, które określają zasady funkcjonowania oraz zakres kompetencji i obowiązków poszczególnych jednostek administracyjnych, funkcjonujących w schemacie organizacyjnym NGR. Nadrzędnym dokumentem, w oparciu o który działa Stowarzyszenie, jest Statut NGR. Obecnie dokumentami niższego rzędu są: regulamin WZC, regulamin organizacyjny Rady, regulamin wypłacania świadczeń członkom Rady, regulamin opłacania składek członkowskich - uchwalanie oraz zmiana tych dokumentów należy do kompetencji WZC. Dodatkowo funkcjonują takie dokumenty jak: instrukcja kancelaryjna i regulamin Biura – o zmianach ich treści decyduje Zarząd NGR - oraz instrukcja przyjmowania i rejestrowania wniosków o dofinansowanie i polityka rachunkowości, których uchwalanie i zmiana należy do kompetencji Kierownika Biura NGR. Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i Zarządu określają dodatkowe regulaminy, uchwalane i zmieniane przez te jednostki organizacyjne. W razie konieczności uregulowania innych ważnych kwestii, związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, opracowane zostaną kolejne dokumenty wewnętrzne NGR.
Podstawowe dokumenty wewnętrzne regulujące zasady działania NGR oraz sposób ich uchwalania i zmieniania przedstawia poniższa tabela:
 

Rodzaj dokumentu Kwestie regulowane w dokumencie Sposób uchwalania i zmiany dokumentu
Statut NGR Statut NGR zawiera minimalny zakres uregulowań zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o rozwoju lokalnym.
Dodatkowo Statut reguluje i wskazuje następujące kwestie:
- określenie organu sprawującego nadzór nad Stowarzyszeniem,
- cele oraz środki działania NGR,
- prawa, obowiązki i rodzaje członków, zasady nabywania i pozbawiania członkostwa,
- zasady wyboru i odwołania władz,
- określenie organu odpowiedzialnego za wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia – Rady,
- określenie pozostałych organów władzy w NGR wraz z opisem kompetencji i składu – Zarząd NGR, Komisja Rewizyjna
- określenie organu kompetentnego w zakresie uchwalania i aktualizacji LSR, kryteriów wyboru operacji oraz innych dokumentów i procedur wewnętrznych (WZC),
- zasady podejmowania uchwał przez organy, w tym dot. uchwalania i zmiany Statutu, LSR,
- zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
- określenie mienia, zasad jego zbycia oraz likwidacji Stowarzyszenia.
Sposób uchwalenia:
uchwała WZC - zwykłą większością głosów
Sposób aktualizacji:
uchwała WZC - większością 2/3głosów przy obecności co najmniej 20% członków
Regulamin Organizacyjny Rady ROR określa zasady i procedury funkcjonowania Rady NGR oraz dokonywania wyboru i oceny operacji, wskazując następujące kwestie:
- szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady,
- zasady członkostwa oraz regulacje zapewniające zachowanie parytetów w składzie Rady,
- określenie organów Rady wraz z opisem ich zadań i odpowiedzialności,
- szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie oceny wniosków (kworum, formy głosowania, ocena wniosków pod względem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru operacji, zasady dokumentowania oceny, dokumentacja dot. oceny),
- obowiązek publikowania dokumentacji w tym protokołów z posiedzeń Rady,
- szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia członków Rady z oceny wniosków,
- zasada poufności i bezstronności oraz zasada unikania konfliktu interesów,
- wzory dokumentów zw. z oceną wniosków,
- rozwiązania stosowane w sytuacjach wyjątkowych tj. oceny rozbieżne, sytuacja, gdy w wyniku oceny dwie lub kilka operacji otrzymało jednakową liczbę punktów, pozostała kwota środków do wykorzystania,
- zasady odwołania członka ze składu Rady,
- opis aplikacji do elektronicznej obsługi wniosków,
- szczegółowe zasady odwołania się wnioskodawcy od oceny członków Rady – protest,
- obowiązek i zasady ogłaszania wyników oceny,
- zasady protokołowania posiedzeń Rady,
- sposób udostępniania Regulaminu do wiadomości publicznej.
Sposób uchwalenia i aktualizacji:
uchwała WZC - zwykłą większością głosów

 
Regulaminu wypłacania świadczeń członkom Rady - szczegółowe zasady wpłacania członkom Rady świadczeń z tytułu oceny wniosków Sposób uchwalenia i aktualizacji:
uchwała WZC - zwykłą większością głosów
Regulamin WZC Regulamin WZC określa zasady i procedury funkcjonowania Walnego Zebrania Członków NGR, wskazując następujące kwestie:
- szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń WZC (sposób informowania członków o posiedzeniu, zasady dostarczania dokumentów będących przedmiotem obrad),
- szczegółowy opis prowadzenia posiedzeń , w tym sposobu głosowania oraz ustalania kworum,
- zasady podejmowania decyzji w sprawie powołania i odwołania organów NGR (sposób zgłaszania kandydatów, oddawania głosów, wybory uzupełniające, ograniczenia dot. możliwości łączenia różnych funkcji w NGR),
- określenie organów WZC i ich zadań,
- możliwość udziału w WZC osób postronnych,
- tryb obradowania oraz procedury podejmowania uchwał,
- zasady zgłaszania wniosków formalnych,
- zasady zwołania nadzwyczajnego WZC.
Sposób uchwalenia i aktualizacji:
uchwała WZC - zwykłą większością głosów

 
Regulamin opłacania składek - szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich,
- zasady nabycia i pozbawienia członkostwa w NGR,
- prawa, obowiązki i rodzaje członków
Sposób uchwalenia i aktualizacji:
uchwała WZC - zwykłą większością głosów
Regulamin Biura NGR Regulamin Biura NGR określa zasady funkcjonowania Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz inne postanowienia związane z działalnością Biura Stowarzyszenia, wskazując następujące kwestie:
- struktura zatrudnienia oraz opis stanowisk pracy pracowników Biura NGR (obowiązki i wymagania),
- procedury rekrutacji pracowników Biura NGR,
- podstawowe obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy,
- szczegółowe regulacje dotyczące czasu pracy, obecności w pracy, usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień,
- zasady przyznawania nagród oraz stosowania kar,
- szczegółowe uregulowania dotyczące wypłacania wynagrodzeń,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zwolnień,
- regulacje dotyczące korzystania z samochodu służbowego,
- zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji NGR uwzgledniające zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych,
- opis metod efektywności zadań realizowanych przez pracowników w tym świadczonego doradztwa.
Sposób uchwalenia i aktualizacji:
uchwała Zarządu NGR
Regulamin KR - zasady zwoływania i prowadzenia obrad,
- zasady głosowania i podejmowania uchwał,
- zasady utraty członkostwa,
- obowiązki członków Zarządu.

 
Sposób uchwalenia i aktualizacji:
uchwała Komisji Rewizyjnej NGR – zwykłą większością
Regulamin Zarządu NGR - zasady zwoływania i prowadzenia obrad,
- zasady głosowania i podejmowania uchwał,
- kompetencje organu,
- zasady utraty członkostwa,
- obowiązki członków KR.
Sposób uchwalenia i aktualizacji
uchwała Zarządu NGR – zwykłą większościąNadrzędnym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które pełni funkcje zatwierdzające ważniejsze decyzje dotyczące Stowarzyszenia, w tym: wybór władz, zmiany w Statucie, zatwierdzanie i zmiana LSR, ROR i innych zastrzeżonych dla kompetencji WZC. Funkcje decyzyjne w NGR pełni Rada, która odpowiada za wybór operacji do dofinansowania zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami wyboru operacji. Zarząd pełni funkcje zarządcze i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do jego najważniejszych kompetencji należy: zarzadzanie bieżącą administracją NGR, wdrażanie programów przewidzianych dla NGR, zatrudnianie pracowników. Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne i odpowiada za: nadzór nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, kontrolę działań Zarządu, kontrolę finansów i realizacji celów, przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia.