Strefa beneficjenta


Kalendarz
rybacki NGR
2015 r.

Kalendarz 2015

Kronika wspomnień NGR
Po ryby 2014-2020
Edukacja przyrodnicza
NGR w przedszkolach
Otwarte nabory wniosków
Kulinaria
Ryby mają głos
Sprawozdania
park-ryb-slodkowodnych
Polecane www

www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.poryby.umww.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy

www.poznajnotec.pl
www.panoramy.turystyka360.info
www.szlaki.turystyka360.info

Gminy

Gmina Drawsko Gmina Szydlowo Gmina Chodzież Gmina Wieleń Gmina Krzyż Wielkopolski Gmina Czarnków Gmina Trzcianka
Dokumenty inne

1. Księga wizualizacji znaku PO RYBY
2. Odrębna ewidencja księgowa - pismo z MRiRW
3. Wytyczne dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
4. Wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów
5. Wniosek o płatność - prezentacja Power Point
6. Rozliczenie środków na koncie - wzór sporządzony przez biuro NGR, który można złożyć wraz z wnioskiem o płatność

Przykładowy opis faktur:

7. Opis faktur dla beneficjentów
  
UMWW zaleca opisywanie faktur na drugiej stronie dokumentu. Istotnymi elementami opisu są:
- nr umowy o dofinansowanie,
- nazawa funduszu (EFR)
- nazwa środka (Oś Priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013, środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie
  „Rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej
   grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
 - nr faktury,
- opis merytoryczny wydatku,
- kwalifikowalność wydatku. 

♦ ♦ ♦


Przypominamy naszym beneficjentom, że umowa o dofinansowanie podpisana przez nich z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zobowiązuje do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki (zgodnie z art. 32 rozporządzenia 498/2007). Mówi o tym również jeden z punktów kryteriów wyboru operacji, który większość wnioskodawców potwierdziła („Czy wnioskodawca złożył oświadczenie o rozpowszechnianiu informacji nt. uzyskanego wsparcia np. poprzez umieszczanie tablic, banerów, naklejek informacyjnych i innych wg wzoru ustalonego przez NGR?”)

Na materiałach informacyjnych powinny się znaleźć: logo NGR, flaga unijna, znak PO RYBY oraz napis informujący o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Rybacki. Wzory podajemy w załącznikach poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w Biurze NGR można otrzymać gotowe naklejki samoprzylepne informujące o wsparciu (w trzech formatach) oraz tabliczki z tworzywa, odporne na warunki zewnętrzne.

Logo NGR
Flaga, logo PO RYBY, napis
 

Przypominamy naszym beneficjentom, że ukończony projekt musi być oznakowany tablica informacyjną. W załączniku poniżej pokazujemy przykładową plansze, zawierającą wymagane elementy:

Tablica
 
♦ ♦ ♦
 
Od stycznia 2014 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży, czyli odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nowe przepisy zmieniają m.in. terminy wystawiania faktur, elementy, jakie powinna zawierać faktura, faktura korygująca czy nota korygująca, podmioty uprawnione do wystawiania faktur, itp. Zgodnie z art. 106i fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2 – 8.

Prawidłowo wystawiona faktura  powinna zawierać m.in.:
 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który, w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Zachęcamy  do zapoznania się z nowelizacją  ustawy (w załączniku poniżej) w zakresie dokumentowania sprzedaży, ponieważ  dokumenty wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uznawane będą za dokumenty wadliwe.

Znowelizowana ustawa o podatku VAT
♦ ♦ ♦

Poniżej zamieszczamy prezentację, która pomoże naszym beneficjentom przygotować się do kontroli ich projektu:

Przygotowanie do kontroli
 


Agencja Interaktywna Sun Group