Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 14.02.2018 r. - aktualizacja 05.02.2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 14.02.2018 r. - aktualizacja
Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącymi modyfikacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w dniu 14 lutego 2018 roku w Inwest-Parku (Sala Beżowa) w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła o godz. 13:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.  
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych Uchwał.
 6. Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji (Zał nr 1.- Procedura ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji i zał. nr 2 - Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej)
 7. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (Zał. nr 1 - Karta merytoryczna i zał. nr 2 - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie).
 8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 9. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

               Informuję jednocześnie, że ewentualne zmiany porządku obrad WZC będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ngr.pila.pl).

Bardzo proszę o pełną frekwencję oraz mailowe lub telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia lub poinformowanie o udzielonym pełnomocnictwie (tel. do biura NGR: 67 351 08 55, 668 028 473, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl).
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                          Z poważaniem


                                                                                                                                                                                        Wojciech Jóźwiak
                                                                                                                                                                                     Prezes Zarządu NGR