Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Posiedzenie WZC 21 listopada 2018 r. 13.11.2018

             
Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2018 r. w kuluarach sali miejskiej Inwest-Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
Propozycja porządku obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4.    Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5.    Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6.    Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15.10.2018 r.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu NGR i członka Komisji Rewizyjnej NGR.
8.    Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
9.    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.
10.  Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR.
11.  Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 zaproponowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
12.  Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (II etap aktualizacji LSR) oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
13.  Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji oraz kartach merytorycznych zaakceptowanych przez WZC w dn. 15.10.2018 r. w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz konsultacje społeczne w sprawie kryteriów wyboru operacji.
14.  Przedstawienie zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania lub zmiany, objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
15.  Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR (karty merytoryczne), objętych II etapem aktualizacji LSR oraz podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
16.  Sprawy bieżące.
17.  Dyskusja i wolne wnioski.
18.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (m.in. zmiana LSR oraz kryteriów wyboru operacji) bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR
                                                                                               
 

Materiały do pobrania: