Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zmiana sali i porządku obrad WZC w dn. 10.12.2018 07.12.2018

Informujemy, że zmianie uległa sala oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków, zaplanowanego na 10 grudnia 2018 r.

Obrady WZC odbedą się w sali beżowej Inwest-Parku w Pile (planowane były w kuluarach sali miejskiej Inwest-Parku).

Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4.    Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5.    Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6.    Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21.11.2018 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.
8.    Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
9.    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.
10.  Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
11.  Sprawy bieżące.
12.  Dyskusja i wolne wnioski.
13.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków.