Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 12.12.2018 – 08.01.2019 r. 11.01.2019

Szanowni Państwo.

informujemy, że w dniu 8 stycznia upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 14 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:
 
Nabór nr 12/2019  P II.2.1. Rozbudowa bazy noclegowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.
 
Nabór nr 13/2019 P II.2.2 Rozwój działalności w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.
 
Nabór nr 14/2019  P II.2.3 Rozwój działalności zakładającej utworzenie atrakcji turystycznej zlokalizowanej nad wodami obszaru NGR
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.
 
Nabór nr 15/2019 P II.2.4 Rozbudowa bazy żywieniowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR

Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 80 827,45 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł
 
Nabór nr 16/2019 P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych
Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 48 025,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 94 330,00 zł
 
Nabór nr 17/2019 P II.4.2 Lokalna certyfikacja produktów rybactwa
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120 000,00 zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.
 
Nabór nr 18/2019 P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży
Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 60 350,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 60 500,00 zł
 
Nabór nr 19/2019 P II.4.5 Działania edukacyjne
Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 16 498,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120 000,00 zł
 

Nabór nr 20/2019 P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 299 842,50 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 700 000,00 zł
 
Nabór nr 21/2019 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
Liczba złożonych wniosków: 3
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 859 890,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 581 121,00 zł
 
Nabór nr 22/2019 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 1
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 262 150,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 616 312,00 zł
 
Nabór nr 23/2019 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką
Liczba złożonych wniosków: 3
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 838 081,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 500 000,00 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.