Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 4 lutego 2019 r 12.02.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 12.12.2018 r. – 08.01.2019 r.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

P II.2.4 Rozbudowa bazy żywieniowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR – nabór nr 15/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych – nabór nr 16/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży – nabór nr 18/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P II.4.5 Działania edukacyjne  – nabór nr 19/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa – nabór nr 20/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa – nabór nr 21/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa – nabór nr 22/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką – nabór nr 23/2019
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

W wyniku oceny przez Radę NGR operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 23/2019, dwa wnioski otrzymały jednakową liczbę punktów (nr NGR/23/II.1.1/01/19 oraz  NGR/23/II.1.1/03/19). W takiej sytuacji oraz gdy limit dostępnych środków nie pozwala na dofinansowanie obu operacji, zgodnie z LSR oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje ranking następujących kryteriów w kolejności wymienionej poniżej:

• niższa kwota dofinansowania,
• większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia lub utrzymania miejsc pracy,
• większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia działalności gospodarczej,
• termin złożenia wniosku (data i godzina).

W związku z tym, że operacja dotycząca wniosku o numerze NGR/23/II.1.1/01/19 objęta jest niższą kwotą wsparcia, mogła zostać uznana za operację wybraną do dofinansowania mieszczącą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Operacja o numerze NGR/23/II.1.1/03/19 uznana została jako operacja wybrana do finansowania nie mieszcząca się w limicie środków.


Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r.