Kalendarz
rybacki NGR
2015 r.

Kalendarz 2015

Kronika wspomnień NGR
Po ryby 2014-2020
Edukacja przyrodnicza
NGR w przedszkolach
Otwarte nabory wniosków
Kulinaria
Ryby mają głos
Sprawozdania
park-ryb-slodkowodnych
Polecane www

www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.poryby.umww.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partnerzy

www.poznajnotec.pl
www.panoramy.turystyka360.info
www.szlaki.turystyka360.info

Gminy

Gmina Drawsko Gmina Szydlowo Gmina Chodzież Gmina Wieleń Gmina Krzyż Wielkopolski Gmina Czarnków Gmina Trzcianka
Wydarzenia

2017-02-28 Zatrudnimy Kierownika Biura NGR

Zarząd Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Biura:
Wymiar czasu pracy - 1 etat na podstawie umowy o pracę.
Wymagania podstawowe:
- wykształcenie min. wyższe licencjackie o specjalności prawo lub finanse lub zarządzanie lub administracja
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 3 lata,
- znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych lub z innych krajowych i zagranicznych programów pomocowych, głównie przez NGO oraz realizacji projektów unijnych,
- prawo jazdy kat. B,
- obsługa komputera i programów komputerowych (MS Excel, Word, Outlook, Power Point) oraz Internetu,
Wymagania pożądane:
- wykształcenie ichtiologiczne lub wiedza z tego zakresu,
- doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub wiedza o funkcjonowaniu NGO,
- ogólna wiedza na temat obszaru działania NGR,
- doświadczenie lub wiedza na temat wdrażania dokumentów strategicznych i ich aktualizacji, ewaluacji lub zarządzania projektami,
Kompetencje miękkie:
- wysokie umiejętności interpersonalne,
- dyspozycyjność (gotowość do podróży służbowych),
- odpowiedzialność,
- umiejętność współpracy,
- umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.
Obowiązki pracownika
- nadzór nad pracownikami Biura: planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy,
- reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania pełnomocnictwem Zarządu,
- wykonywanie uchwał oraz zaleceń organów NGR,
- nadzór nad przygotowywaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów w ramach wdrażania LSR oraz opracowywaniem
  i realizacją projektów z innych źródeł,
- koordynowanie projektów NGR z zakresu promocji, animacji i współpracy z innymi LGD,
- współpraca z mediami w zakresie działalności NGR oraz wdrażania LSR,
-  udział w krajowych i międzynarodowych (FARNET)  inicjatywach, w tym szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych wspólnie przez lub dla LGD,
- nadzór nad obsługą wpływających wniosków, procedurami ich wyboru, organizacją naborów oraz posiedzeń Rady,
- nadzór nad bezpłatnym doradztwem dla potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w ramach wdrażania LSR,
- nadzór nad przygotowywaniem i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie oraz o płatność pod kątem zgodności z PO RiM oraz umową
  ramową,
- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do aktualizacji w tym LSR i procedur wewnętrznych oraz przygotowanie procesu ich 
  aktualizacji,
- merytoryczny nadzór nad przygotowywaniem, udostępnianiem i gromadzeniem dokumentów, w tym protokołów oraz materiałów na obrady Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady,
- nadzór nad bieżącym monitorowaniem oraz ocena elementów wdrażania LSR i funkcjonowania NGR,
- monitorowanie wydatków z zaliczki oraz środków własnych oraz kontrola stopnia wykorzystania budżetu,
- projektowanie, wdrażanie oraz ocena funkcjonalności systemów: naboru, okresowych ocen, szkoleń oraz adaptacji    zatrudnionych  
  pracowników, zawieranie umów  o pracę w oparciu o dokumentację rekrutacyjną,
- przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu NGR,
- bieżąca weryfikacja procedur wewnętrznych NGR oraz opracowanie projektów nowych procedur w razie potrzeby,
- nadzór nad dokumentacją księgową w tym zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty,
- reprezentowanie NGR podczas inicjatyw zewnętrznych (konferencje, sympozja, spotkania z innymi RLGD i instytucjami) dotyczących
  działalności NGR, PO RiM, LSR oraz w szkoleniach związanych z działaniami podejmowanymi przez NGR,
- poszukiwanie nowych źródeł finansowania zewnętrznego Stowarzyszenia,
- bieżący monitoring przepisów prawa związanych z działalnością NGR,
- koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych związanych z obszarem NGR,
- utrzymywanie bieżących kontaktów z innymi LGD oraz lokalnymi podmiotami (gminami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami),
- kształtowanie polityki wynagrodzeń,
- motywowanie pracowników,
- uchwalanie i zmiana instrukcji kancelaryjnej, polityki rachunkowości, rejestru przyjmowania wniosków,
- właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, zapewnienie warunków skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania biura.
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV,
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ngr.pila.pl do dnia 28.03.2017 r.
  
Agencja Interaktywna Sun Group