Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 14.11.2018

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji, opracowany przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR.

Aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru operacji dla celów B, C, D wynika z konieczności dostosowania nazw przedsięwzięć do nowych nazw, planowanych do zmiany w LSR. Ponadto w celu B usunięto kryteria miękkie dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez sektor rybacki, co wynika z rezygnacji z realizacji, w ramach LSR, tego typu projektów przez rybaków.

Ponadto zwracamy się z prośbą o wyrażenie swojej opinii w zakresie kryteriów ogólnych dla wszystkich celów tj. kryterium 1.1 Czy wnioskodawca jest członkiem założycielem NGR lub przedstawicielem gmin i stowarzyszeń zakładających NGR? i 1.2 Czy wnioskodawca jest aktywnym członkiem NGR? Powyższe podyktowane jest faktem, iż obecny zapis dotyczący interpretacji i oceny spełnienia tych kryteriów budzi wątpliwości Zarządu Województwa Wielkopolskiego w stosunku do art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013, mówiącego o obowiązku opracowania przez LDG niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji. Wg Zarządu WW kryteria powinny odnosić się do oceny operacji a nie członków LGD.
 
Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, beneficjenci i pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 14.11.2018 r. do 20.11.2018 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian kryteriów wyboru operacji, które odbędzie się kuluarach sali miejskiej Inwest-Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, w dniu 21.11.2018 r. od godz. 11:00 do 12:00.
 
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak
 

Materiały do pobrania: