Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Członkostwo


Zasady przyjmowania nowych członków
 
Zgodnie z § 2 Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką warunkiem przyjęcia osoby (podmiotu) jako członka NGR jest złożenie deklaracji członkowskiej. Kandydat na członka NGR powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo o Stowarzyszeniach, ustawie z dnia 26.05.2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz.U. 2023 poz. 1273 ze zm.) oraz w Statucie NGR. Osoba (podmiot) zgłaszająca wolę przystąpienia do NGR powinna wpłacić roczną składkę członkowską. Składka wpłacana jest w pełnej wysokości, niezależnie od tego, w którym miesiącu dana osoba (podmiot) składa deklarację członkowską. W przypadku, gdy dana osoba (podmiot) nie zostanie przyjęty do NGR, NGR niezwłocznie zwraca wpłaconą składkę członkowską. O przyjęciu do NGR decyduje Zarząd NGR w drodze uchwały, po sprawdzeniu czy osoba (podmiot) zgłaszający wolę przystąpienia do NGR spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach prawa, Statucie NGR i Regulaminie. Z chwilą podjęcia przez Zarząd NGR uchwały o przyjęciu danej osoby (podmiotu) w poczet członków NGR, staje się ona członkiem NGR i przysługują jej wszystkie prawa oraz obowiązki członkowskie wskazane w Statucie NGR.

Deklaracja członkowska NGR  - razem z deklaracją należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dostępną na dole strony. W przypadku osób prawnych do deklaracji należy dołączyć aktualny odpis z KRS bądź inny dokument potwierdzający sposób reprezentowania podmiotu oraz uchwałę swego organu stanowiącego wyrażającą wolę przystąpienia do NGR.

W przypadku zmiany danych, członek NGR zobowiązany jest do złożenia aktualizacji danych członka Stowarzyszenia.


Zasady opłacania składek
 
Zgodnie z § 3 Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką, składkę za dany rok kalendarzowy należy opłacić z góry, do końca marca roku, za który jest ona uiszczana. Składkę opłaca się w kasie w biurze NGR lub przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 12 2030 0045 1110 0000 0250 3750. Na żądanie członka NGR, którego to dotyczy, NGR wydaje potwierdzenie wpłaty, jak również informację o wysokości ewentualnych zaległości z tytułu składek.

Wysokość rocznej składki członkowskiej  wynosi:
 • 100,00 zł rocznie - członkowie, z wyłączeniem stowarzyszeń
 • 10.000,00 zł rocznie - gminy członkowskie
 • zwolnieni z opłacania rocznej składki członkowskiej - organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje
Każdy członek NGR ma prawo do wniesienia dobrowolnej składki wspierającej na rzecz Stowarzyszenia.
W przypadku utraty członkostwa w NGR w trakcie roku kalendarzowego, składka (ani jej część) nie podlega zwrotowi.
 
Druk przelewu do pobrania
Regulamin opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką

Uchwała Zarządu nr 4/03.07.2012 - procedura wykreślenia z listy członków NGR

Członek NGR ma również obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach WZC osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika, który może brać udział w obradach na podstawie udzielonego mu przez członka NGR pisemnego pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w obradach WZC

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze Satutu NGR odnoszący się do kwestii członkostwa w Nadnoteckiej Grupie Rybackiej:


Rozdział III
Członkowie NGR, ich prawa i obowiązki

 
§ 7.
NGR zrzesza członków:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§ 8.
 1. Członkiem zwyczajnym NGR może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisach konstytuujących zasady wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wesprze NGR.
 3. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia będący osobą fizyczną szczególnie zasłużoną dla idei rozwoju sektora rybackiego.
 4. Członek zwyczajny – osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego przystępując do NGR zobowiązana jest przedstawić uchwałę swego organu stanowiącego wyrażającą wolę przystąpienia do NGR.
 5. O przyjęciu do NGR lub o wykluczeniu członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd NGR.
 6. Członkostwo w NGR ma charakter inkluzywny.
§ 9.
 1. Członek zwyczajny NGR, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków NGR,
  2. wybierać i być wybieranym do władz i organów NGR,
  3. kierować wnioski i opinie do władz i organów NGR, oraz uzyskiwać odpowiedzi na zadane pytania w terminach określonych przez Walne Zebranie Członków,
  4. korzystać ze środków i urządzeń NGR oraz uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności NGR.
 2. Członek wspierający ma prawo :
  1. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu NGR z głosem doradczym,
  2. kierować wnioski i opinie do władz i organów NGR, oraz uzyskiwać odpowiedzi w terminach ustawowych,
  3. korzystać ze środków i urządzeń NGR oraz uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności NGR.
 3. Członek honorowy posiada pełnię praw członka zwyczajnego.
§ 10.
Członek NGR ma obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
 2. regularnie opłacać składki zgodnie z regulaminem opłacania składek ustalonym przez Walne Zebranie Członków,
 3. sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze NGR,
 4. uczestniczyć w posiedzeniach WZC osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika, który może brać udział w obradach na podstawie udzielonego mu przez członka NGR pisemnego pełnomocnictwa.
§ 11.
1. Członkostwo w NGR ustaje wskutek:
 1. zgonu lub utraty osobowości prawnej,
 2. rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi NGR,
 3. wykluczenia za działalność niezgodną ze Statutem NGR lub za zwłokę w zapłacie składki członkowskiej, dłuższą niż 3 miesiące od upływu terminu płatności składek, określonego w Regulaminie opłacania składek członkowskich, o którym mowa w § 10 pkt 2, po uprzednim wezwaniu do uregulowania należności,
 4. orzeczenia sądu powszechnego, skazującego prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
2. Uchwałę w sprawie wykluczenia członka z NGR podejmuje Zarząd.
 
§ 12.
 1. Od uchwały Zarządu NGR wykluczającej danego członka z NGR przysługuje mu prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma w sprawie utraty członkostwa. Do upływu terminu na złożenie odwołania, a w razie jego złożenia, do dnia podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały nieuwzględniającej odwołania, członek NGR, którego dotyczy uchwała Zarządu o wykluczeniu, pozostaje nadal członkiem NGR.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania i jest ostateczna.