Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Kim jesteśmy

Nadnotecka Grupa Rybacka utworzona została w dniu 27 lipca 2009 roku przy udziale przedstawicieli sektora rybackiego i wsparciu przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w celu wdrażania założeń osi 4 PO RYBY 2007-2013. W latach 2010-2015 NGR wdrażała LSROR na podstawie umowy ramowej nr 24/1/MRiRW-LGR/2010 z MRiRW na terenie siedmiu gmin, z których tylko pięć pokrywa się z obecnym obszarem (Człopę i Wałcz zastąpiły Czarnków i Chodzież).

W 2015 roku minął czas obowiązywania dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010-2015 realizowanej przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Jej realizacja zaowocowała wieloma przedsięwzięciami mającymi pozytywny wpływ na rozwoju obszaru NGR. W ramach zrealizowanych dotychczas operacji podjęto 8 nowych działalności gospodarczych, utworzono ponad 40 obiektów świadczących usługi noclegowe i żywieniowe, ok.30 punktów sprzedaży produktów rybactwa, utworzono ponad 80 miejsc pracy. Ponad 90 % środków zakontraktowanych zostało prawidłowo rozliczonych przez beneficjentów, a fundusze przeznaczone na funkcjonowanie i współpracę NGR rozliczono w blisko 98%.

Wobec możliwości wykorzystania środków unijnych kolejnej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” Nadnotecka Grupa Rybacka podjęła się opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na kolejne lata. 17 maja 2016 roku podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na jej realizację. W związku z ubieganiem się przez NGR o wybór nowej LSR Stowarzyszenie dokonało stosownych zmian w Statucie oraz innych wewnętrznych dokumentach i procedurach, dostosowując ich zapisy do wymogów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z 18 marca 2015 r.) oraz ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wraz z upływem realizacji LSROR zakończeniu uległa kadencja organów NGR – w związku z tym w dniu 29 października 2015 r. WZC dokonało wyboru nowego Zarządu, Rady NGR oraz Komisji Rewizyjnej.

Ponad pięcioletni okres wdrażania LSROR pokazał, jakim potencjałem dysponuje Stowarzyszenie. Posiadany sprzęt biurowy, meble, samochód służbowy umożliwią obsługę kolejnych beneficjentów, co znacznie obniżyło koszty związane z rozpoczęciem działalności w nowym okresie. NGR posiada też bogaty dorobek niematerialny w postaci wypracowanego wizerunku jako lokalnego podmiotu działającego na rzecz rozwoju obszaru, który należy wykorzystać i wzmocnić poprzez kolejne działania. Nie do przecenienia jest także potencjał kadrowy w postaci wykwalifikowanych pracowników.

Ważnym elementem obecnego funkcjonowania Stowarzyszenia jest także doświadczenie członków NGR w efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych zarówno z PO Ryby 2007-2013 jak i PROW czy innych źródeł zewnętrznych. Tego typu doświadczenia są dodatkową gwarancją bezpieczeństwa realizacji LSR i racjonalnego wykorzystania środków również w nowym okresie. Przeprowadzone badania udowadniają, że dotychczasowi beneficjenci, zwłaszcza rybacy, nadal zainteresowani będą pozyskaniem środków za pośrednictwem NGR.

Obecna LSR zakłada podobne kierunki rozwoju do poprzedniego dokumentu – drobne przetwórstwo, podnoszenie wartości produktów rybackich, turystykę wodną, okołorybacką.

Poza wyżej wymienionym, NGR posiada też bogate doświadczenie jako inkubator przedsiębiorczości - w inicjowaniu aktywności gospodarczych, kreowaniu postaw przedsiębiorczych, animowaniu i jednoczeniu społeczności obszaru. Na przestrzeni lat NGR przeprowadziła 26 projektów aktywizujących społeczność lokalną, 45 inicjatyw informujących o działalności NGR i wdrażaniu Strategii, przeszkolono ok. 100 osób w związku z aktywizacją zawodową, ponad 80 beneficjentów złożyło ok. 200 wniosków.