Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Władze i organy

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Wojciech Jóźwiak - Prezes NGR
 2. Jerzy Zbierajewski - Wiceprezes NGR
 3. Agnieszka Nakoneczna (gmina Szydłowo) - Wiceprezes NGR
 4. Aleksandra Ratajczak - Sekretarz Zarządu NGR
 5. Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR
 6. Krzysztof Jaworski (gmina Trzcianka) - członek Zarządu NGR
 7. Stanisław Brzeziński - członek Zarządu NGR
Regulamin Zarządu NGR

Komisja Rewizyjna Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Alfreda Zbierajewska - Przewodnicząca KR
 2. Dominik Pietrzyński (gmina Krzyż Wlkp.) - Wiceprzewodniczący KR
 3. Ewa Oleś-Sokołowska - Sekretarz KR
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rada Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Roman Dubkiewicz (sektor gospodarczy – rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 2. Wojciech Rożek (sektor gospodarczy – rybacki)
 3. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik reprezentowane przez Agnieszkę Warnkowską (sektor społeczny, siedziba na obszarze NGR)
 4. Joanna Bogdan (sektor gospodarczy – rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 5. Gmina Wieleń reprezentowana przez Hannę Forbrich (sektor publiczny)
 6. Gmina Drawsko reprezentowana przez Hannę Matkowską (sektor publiczny)
 7. Gmina Chodzież reprezentowana przeza Kamilę Szejner (sektor publiczny)
 8. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś reprezentowane przez Janusza Drożdża (sektor społeczny, siedziba na obszarze NGR)
 9. Janusz Fąferek (sektor gospodarczy – rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)
 10. Gmina Tarnówka reprezentowana przez Jacka Mościckiego (sektor publiczny)
 11. Kinga Kulpińska (sektor gospodarczy – rybacki, mieszkaniec obszaru NGR)

Skład Rady gwarantuje spełnianie następujących warunków:
 1. co najmniej 30 % i nie więcej niż 50% składu Rady stanowią przedstawiciele sektora rybackiego,
 2. w składzie Rady znajduje się przynajmniej:
 • po 1 mieszkańcu z 5 gmin na obszarze objęty LSR,
 • 1 przedstawiciel sektora publicznego, który stanowią: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, instytuty badawcze, instytuty naukowe lub pomocnicze jednostki naukowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców,
 • 1 przedstawiciel sektora społecznego, który stanowią: osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, działające na rzecz rozwoju obszaru objętego realizacją LSR, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników lub rybaków, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego realizacją LSR,
 • 1 przedstawiciel sektora gospodarczego, który stanowią podmioty wykonujące działalność gospodarczą,
 • 2 kobiety,
 • 1 osoba poniżej 40 roku życia.
 1. co najmniej 75 % składu Rady stanowią osoby zamieszkujące obszar objęty realizacją LSR lub osoby reprezentujące podmioty mające siedzibę na obszarze realizacji LGD
Regulamin Organizacyjny Rady NGR