Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Władze i organy

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Wojciech Jóźwiak - Prezes NGR
 2. Jerzy Zbierajewski - Wiceprezes NGR
 3. Agnieszka Nakoneczna (gmina Szydłowo) - Wiceprezes NGR
 4. Aleksandra Ratajczak - Sekretarz Zarządu NGR
 5. Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR
 6. Krzysztof Jaworski (gmina Trzcianka) - członek Zarządu NGR
 7. Stanisław Brzeziński - członek Zarządu NGR
Regulamin Zarządu NGR

Komisja Rewizyjna Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Alfreda Zbierajewska - Przewodnicząca KR
 2. Dominik Pietrzyński (gmina Krzyż Wlkp.) - Wiceprzewodniczący KR
 3. Ewa Oleś-Sokołowska - Sekretarz KR
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rada Nadnoteckiej Grupy Rybackiej:
 1. Bartosz Sokulski - Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa" (sektor społeczny)
 2. Adam Szarek (sektor gospodarczy - rybacki)
 3. Janusz Drożdż (sektor gospodarczy - rybacki)
 4. Roman Dubkiewicz (sektor gospodarczy - rybacki)
 5. Wojciech Rożek (sektor gospodarczy - rybacki)
 6. Robert Chojnacki - ON PZW w Pile (sektor społeczny)
 7. Krzysztof Bogdanowicz - Fundacja "Centrum Aktywności Obywatelskiej" (sektor społeczny)
 8. Michał Lewandowski - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy "Anioły" w Trzciance (sektor społeczny)
 9. Karol Sanocki (sektor gospodarczy - rybacki)
 10. Joanna Bogdan (sektor gospodarczy - rybacki)
 11. Krystyna Frejus (sektor gospodarczy)
 12. Marta Stokłosa - Przedsiębiorstwo Rybackie "KARP" Sp. o.o. (sektor gospodarczy - rybacki)
 13. Agnieszka Warnkowska - Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik (sektor społeczny)
 14. Monika Piotrowska - gmina Czarnków (sektor publiczny)
 15. Hanna Forbrich - gmina Wieleń (sektor publiczny)
 16. Hanna Matkowska - gmina Drawsko (sektor publiczny)
 17. Kamila Szejner - gmina Chodzież (sektor publiczny)
Ocena wniosków o dofinansowanie składanych w NGR przez beneficjentów dokonywana będzie przez Radę NGR. Jest to zgodne z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. „o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności”, który określa Radę jako organ LGR „do którego właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia”. Zapis ustawy znalazł swoje odzwierciedlenie w Statucie NGR.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego (nie więcej niż 30 % składu), społecznego, gospodarczego i  rybackiego.

Skład Rady gwarantuje spełnianie następujących warunków:
 1. żadna z grup interesu, o których mowa w 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) występujących na obszarze objętym LSR (władza publiczna, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, rybacy, rolnicy)  nie posiada więcej niż 49 % praw głosu,
 2. ponad 40 % składu Rady stanowią przedstawiciele sektora rybackiego,
 3. sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady,
 4. w składzie Rady znajduje się przynajmniej:
 • jeden przedsiębiorca,
 • jeden rybak,
 • jedna kobieta,
 • jedna osoba poniżej 35 roku życia.
Regulamin Organizacyjny Rady NGR

Materiały do pobrania: