Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naboru 66/2023 09.08.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 sierpnia br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Wpłynął 1 wniosek. Szczegółowe informacje na temat naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 66/2023 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką

Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 363.879,30 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 112.549,00 zł

Złożony wniosek w pierwszej kolejności podlegać będzie wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.