Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR - 25 czerwiec 2024 06.06.2024

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2024 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (plac Pocztowy 25) o godz. 11:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 03.04.2024 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR  w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2023 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań a także wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Zarządowi NGR.
 12. Przedstawianie zmian Regulaminu WZC NGR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany i uchwalenia tekstu jednolitego tego dokumentu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej.
 15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej NGR.
 16. Przedstawienie informacji w sprawie konkursu na wybór LSR w ramach priorytetu 3 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.                                          

Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zatwierdzenie sprawozdania finansowego, absolutorium dla Zarządu), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                  Wojciech Jóźwiak
                                                                                               Prezes Zarządu NGR