Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Umowa w ramach działania 3.2 Wsparcie przygotowawcze 24.06.2024W dniu 24.06.2024 Nadnotecka Grupa Rybacka podpisała z ARiMR umowę o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działania 3.2 Wsparcie przygotowawcze, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury, objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2655).

Poniżej przedstawiamy krótki opis operacji, objętej umową:

1) tytuł operacji:
Przygotowanie i opracowanie LSR wdrażanej na obszarze NGR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

2) operacja współfinansowana jest w ramach:
Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

3) zadania, które będą realizowane w ramach operacji:
Projekt obejmuje działania związane z przygotowaniem potencjału niezbędnego do opracowania i wdrożenia LSR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Wykonanie tego zadania zostało zlecone Fundacji Miasto z Poznania, która zrealizuje zadanie zgodnie z następującym zakresem:
1)Przeprowadzenie badania terenu objętego LSR,
2)Przygotowanie ankiet elektronicznych dla interesariuszy, dotyczących problematyki diagnozy i potrzeb strategicznych,
3)Koordynowanie konsultacji społecznych, tj. spotkań warsztatowych w zakresie diagnozy i strategii,
4)Zredagowanie poszczególnych rozdziałów LSR, tj. części diagnostycznej oraz części strategicznej.

Projekt wykonany zostanie w jednym etapie.

Projekt realizowany jest od października 2023 r.

Harmonogram projektu.

Realizacja zadania jest niezbędna w celu zbudowania potencjału RLGD do realizacji i opracowania konkurencyjnej LSR na nowy okres programowania, która zostanie złożona w konkursie na wybór LSR.

4) grupy docelowe:
Projekt skierowany jest do członków NGR, mieszkańców obszaru, pracowników i członków organów NGR, członków grupy roboczej ds. opracowania LSR a w szczególności do przedstawicieli sektora rybackiego. W projekcie uczestniczyć będą także przedstawiciele wykonawcy wybranego do realizacji zadania, który będzie współpracował przy realizacji zadania z pozostałymi, wyżej wymienionymi, osobami i podmiotami.

 5) cel operacji:
Celem operacji jest budowa zdolności i działania przygotowawcze wspierające opracowywanie i przyszłą realizację strategii realizowanej na obszarze NGR

6) efekty, rezultaty operacji:
Efektem zrealizowanego projektu będzie opracowanie LSR, która zostanie złożona w konkursie na wybór LSR do realizacji, ogłoszonym przez MRiRW. W dalszej kolejności planuje się, że zostanie ona wybrana do realizacji i będzie mogła być wdrażana na obszarze NGR.

7) wartość operacji: 42.000,00 zł

8) wysokość współfinansowania z EFMRA: 25.000,00 zł

9) adres strony internetowej programu: www.rybactwo.gov.pl

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie  #FunduszeEuropejskiedlaRybactwa #rybactwo #EFMRA