Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Posiedzenie WZC w dniu 10 grudnia 2018 r. 30.11.2018

                                                                        
Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2018 r. w kuluarach sali miejskiej Inwest-Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, o godz. 14:30, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
4.    Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5.    Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
6.    Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 21.11.2018 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu NGR.
8.    Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
9.    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR.
10.  Przedstawienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w zakresie uwag Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR.
11.  Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
12.  Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Procedury.
13.  Sprawy bieżące.
14.  Dyskusja i wolne wnioski.
15.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (m.in. zmiana Statutu NGR – wymagane jest kworum 20% członków NGR), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR