Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów 24/2019 i 25/2019 07.02.2019

Szanowni Państwo.

informujemy, że w dniu 6 lutego br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w ramach naborów 24/2019 i 25/2019.

Łącznie wpłynęło 12 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:
 
Nabór nr 24/2019 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
Liczba złożonych wniosków: 4
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 558.021,71 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 398.662,00 zł

 Nabór nr 25/2019 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką 
Liczba złożonych wniosków: 8
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.764.949,91 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.680.000,00 zł


Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.