Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Nabór kandydatów na moderatorów odnowy wsi 21.03.2019

 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór kandydatów na moderatorów odnowy wsi, w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”
 
Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która weźmie udział w szkoleniu kandydatów na moderatorów odnowy wsi w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Zadaniem moderatorów będzie wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach województwa wielkopolskiego uczestniczących w programie, w szczególności przygotowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby, które wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich. Zależy nam na osobach, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Spośród zgłaszających się osób zostanie wybrana grupa kandydatów na moderatorów odnowy wsi, która weźmie udział w szkoleniu z zakresu metodyki przygotowania sołeckich strategii rozwoju.

Wybór uczestników szkolenia zostanie dokonany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz oceny dotychczasowej współpracy z kandydatem, o ile taka współpraca miała miejsce.

Przed wypełnieniem niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych prosimy o zapoznanie się z uchwałą nr 448/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, dostępną poniżej do pobrania.

Wymagania w stosunku do kandydatów na moderatorów:
1) dobra znajomość problematyki związanej z rozwojem obszarów wiejskich,
2) doświadczenie w zakresie animowania społeczności lokalnych,
3) doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszarów wiejskich,
4) doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów oraz pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych,
5) umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów),
6) co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe,
7) miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego.

UWAGA: kandydatami na moderatorów odnowy wsi nie mogą być osoby zatrudnione na stanowiskach pochodzących z wyboru lub powołania oraz pełniący funkcję sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór do pobrania),
2) CV,
3) Podpisane oświadczenie ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania)
4) Podpisane oświadczenie ws. zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania)

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Liczy się data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu kandydatów na moderatorów odnowy wsi zostaną o tym powiadomione.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu pokrywają koszty dojazdu do Poznania. Organizator zapewni wyżywienie i wykładowców.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 62 66 514.

Więcej informacji na stronie:
https://www.wow.umww.pl/dzialania-uzupelniajace/rusza-nabor-na-moderatorow-odnowy-wsi/

Materiały do pobrania: