Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

WZC sprawozdawcze 27 czerwiec 2019 17.06.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. w Inwest-Parku (sala beżowa) w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 24.04.2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2018 (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa wraz z załącznikiem) oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR  w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2018 rok a także podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zarządowi NGR.
 12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zatwierdzenie sprawozdania finansowego, absolutorium dla Zarządu) bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR