Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach w naborach 26-30/2019 09.07.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 lipca upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w okresie 24.06– 08.07.2019 r.

Łącznie wpłynęło 16 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 26/2019  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.000.000,00.zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 781.840,50 zł
 
Nabór nr 27/2019 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 600.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 148.479,00 zł
 
Nabór nr 28/2019 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 119.937,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 99.049,00 zł
 
Nabór nr 29/2019 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 6
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.019.173,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.395.077,00 zł
 
Nabór nr 30/2019 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 328.277,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 353.548,00 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.