Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 13 sierpnia 2019 r. 26.08.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 24.06.2019 r. – 08.07.2019 r.

Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinansowania w ramach realizacji LSR wraz z uchwałami je zatwierdzającymi:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - nabór nr 26/2019 

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa - nabór nr 27/2019

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 28/2019

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 29/2019

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR

W wyniku oceny przez Radę NGR operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 29/2019, dwa wnioski otrzymały jednakową liczbę punktów (nr nr NGR/29/II.2.1/02/19 oraz  NGR/29/II.2.1/06/19). W takiej sytuacji oraz gdy limit dostępnych środków nie pozwala na dofinansowanie obu operacji, zgodnie z LSR oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje ranking następujących kryteriów w kolejności wymienionej poniżej:

• niższa kwota dofinansowania,
• większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia lub utrzymania miejsc pracy,
• większa liczba uzyskanych punktów w kryterium dot. utworzenia działalności gospodarczej,
• termin złożenia wniosku (data i godzina).

W związku z tym, że operacja dotycząca wniosku o numerze NGR/29/II.2.1/02/19 objęta jest niższą kwotą wsparcia, zajęła miejsce 1 na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach realizacji LSR dla naboru 29/2019, natomiast operacja o numerze NGR/29/II.2.1/06/19 znalazła się na miejscu 2 tej listy.

P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 30/2019
 
Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
 
Na podstawie ocenionych operacji w ramach naboru 30/2019 operacja objęta wnioskiem nr NGR/30/II.4.1/02/19 nie zmieściła się w całości w limicie środków z ogłoszenia o naborze (328 277,00 zł), w związku z czym Rada NGR, na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Rady, zadecydowała o zwróceniu się do wnioskodawcy – Gminy Chodzież, z pytaniem o wyrażenie zgody na obniżenie kwoty wsparcia do wysokości, która pozwoli operacji na zmieszczenie się w całości w limicie środków z ogłoszenia o naborze, czyli do kwoty 29 299,00 zł. Gmina Chodzież wyraziła taką zgodę na posiedzeniu, po czym w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia złożyła pisemną zgodę na obniżenie wnioskowanej kwoty wsparcia (obowiązuje więc lista z załącznika nr 1 do uchwały).


Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 13.08.2019 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 13.08.2019 r.