Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Jubileusz 10-lecia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 28.10.2019

W 2019 roku Nadnotecka Grupa Rybacka obchodzi 10 rocznicę powstania. Był to okres ciężkiej i intensywnej pracy, która zaowocowała licznymi efektami w postaci zrealizowanych projektów oraz rozwoju obszaru NGR a także efektywnej współpracy ze społecznością lokalną. Wszystkim naszym członkom, partnerom i współpracownikom przy tej okazji bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Z okazji tego Jubileuszu 25 października w Hotelu Tarcza w Pile odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli przede wszystkim członkowie NGR, reprezentanci samorządów lokalnych, członkowie organów NGR, pracownicy Biura NGR oraz sympatycy Stowarzyszenia. Zaproszeni zostali również przedstawiciele zaprzyjaźnionej grupy z Wielkopolski LGR „7 Ryb” oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu NGR Wojciech Jóźwiak, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. W dalszej kolejności złożył podziękowania, jako pierwszym - pomysłodawcom Stowarzyszenia, bez których osobistego zaangażowania całe przedsięwzięcie nie miało by racji bytu, czyli panu Ziemowitowi Pirtaniowi oraz przedstawicielom PZW ON w Pile – pani Lidii Pirtań i panu Czesławowi Pachowiczowi, którzy wzięli na siebie ciężar koordynacji wszelkich działań związanych z powstaniem oraz rozpoczęciem funkcjonowania NGR a także opracowaniem LSROR oraz aktywizowali przedstawicieli swojego sektora, panu Dariuszowi Chrobakowi, który w 2009 r. piastował stanowisko wójta gminy Szydłowo – za aktywizowanie kolejnych samorządów do uczestniczenia w tej inicjatywie, członkom założycielom, włodarzom gmin, które zdecydowały się nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem. Podziękowano również osobom, które w początkowym burzliwym okresie wzięły na siebie odpowiedzialność związaną z zarządzaniem i kierowaniem pracą Stowarzyszenia czyli pierwszemu Zarządowi NGR, w tym głównie Prezesowi Zarządu panu Eugeniuszowi Bogdanowi, a także członkom organów, bez których Stowarzyszenie nie mogło by funkcjonować, w tym członkom Komisji Rewizyjnej za trafne uwagi pokontrolne oraz członkom Rady, którzy niestrudzenie oceniali setki wniosków. Prezes podziękował także byłym i obecnym pracownikom Biura NGR za zaangażowanie, wytrwałość i trud włożony w sprawne funkcjonowanie biura i Stowarzyszenia, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za wieloletnią owocną współpracę oraz beneficjentom za chęci oraz za to, że mimo trudności można było na nich liczyć i ciągle przychodzili do biura z nowymi pomysłami, aplikując o środki. 

Następnie Prezes przekazał głos Kierownik Biura NGR pani Danucie Pisarskiej, która zaprezentowała dotychczasowy dorobek oraz sukcesy i osiągnięcia 10-letniej działalności Stowarzyszenia. To, jak zmieniło się nasze Stowarzyszenie oraz jak zmienił się obszar Nadnoteckiej Grupy Rybackiej dzięki programowi PO RYBY w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej pokazała wyświetlona wszystkim prezentacja. Przeglądając fotografie z minionych lat miło było widzieć nie tylko upływ czasu, ale przede wszystkim prężne działanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Te dokonania, zarówno na obszarze naszego działania poprzez widoczne inwestycje, udział w licznych targach i wydarzeniach promocyjnych były możliwe dzięki zaangażowaniu członków LGD, Zarządu oraz dzięki wsparciu z Unii Europejskiej początkowo w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, a następnie priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

Na zakończenie głos zabrali goście, w tym reprezentanci gmin: pani Grażyna Organowska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kontroli i Monitoringu, Burmistrz Wielenia – pani Elżbieta Rybarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki – pan Adrian Hałuszka, pani Monika Piotrowska – Zastępca Wójta Gminy Czarnków, w imieniu Wójta Gminy Szydłowo - pani Agnieszka Nakoneczna, w imieniu ON PZW w Pile - pani Marzena Rosa a także przedstawiciele LGR „7 Ryb” Prezes i Wiceprezes Zarządu - pani Dorota Knopczyńska oraz Wiesław Ewertowski. Podziękowali oni za dotychczasową owocną współpracę, pogratulowali wielu ciekawych inicjatyw, kreatywnych rozwiązań a także złożyli życzenia dalszych sukcesów w realizacji kolejnych planów, nowych przedsięwzięć oraz perspektyw rozwoju obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Po części oficjalnej zaproszono gości na poczęstunek oraz zabawę przy muzyce.

W załączeniu listy gratulacyjne oraz dokumentacja zdjęciowa (fot. P. Ratajczak).

https://photos.app.goo.gl/KhAeybgwP1FjSBac7
 
 
 

Materiały do pobrania: