Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - konsultacje 13.11.2019

W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na przedsięwzięcie P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, cel szczegółowy CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru) zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach w/w przedsięwzięcia, spełniających co najmniej jeden z następujących wskaźników produktu:
 
1. Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami
2. Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami
3. Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej
 
Przypominamy, że operacje powinny również zakładać obowiązkowo utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ust. Prawo przedsiębiorców, co powinno wynikać z celu realizowanej operacji.
 
Pojęcie atrakcji turystycznej należy rozumieć jako miejsce, obiekt lub wydarzenie charakterystyczne, często unikalne, będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch turystyczny (produkt turystyczny) np. tematyczne: park, ścieżka, muzeum, skansen itp. Każdy obiekt lub wydarzenie będące atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami:
•przyciąga turystów,
•posiada rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów,
•posiada oznacznik (marker), czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie o istnieniu atrakcji (np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji).
Atrakcja turystyczna musi być ogólnodostępna.

Świadczenie usług gastronomicznych oznacza świadczenie odpłatnych usług nie zaś umożliwienie osobom np. samodzielnego przygotowywania posiłków. Kryterium preferujące operacje, w wyniku których powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane miejsca umożliwiające spożywanie posiłków w np. restauracjach, barach, motelach, zajazdach, gospodarstwach wiejskich- agroturystycznych, itp. Wskaźnik dotyczy liczby tzw. osobo-miejsc, czyli liczby miejsc umożliwiających spożywanie posiłków przez turystów w tym samym czasie liczone np. liczbą krzeseł. Należy dokładnie wskazać ile takich miejsc powstanie (wyliczyć) np. ile krzeseł, ławek będzie zakupionych, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo – finansowym oraz ofertach.

Przez turystykę wodną i wędkarską rozumie się formę działalności gospodarczej, służącą zaspokajaniu potrzeb turystów, korzystających z wód, w szczególności związaną ze sprzedażą lub wynajmem sprzętu wodnego i wędkarskiego dla tych turystów.

Informacje na temat zainteresowania realizacją operacji spełanijących w/w wskaźniki prosimy przekazać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl lub osobiście w biurze przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, do 17 listopada.