Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 20.12.2019– 10.01.2020 r. 14.01.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 10 stycznia upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 9 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 31/2020  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 196.423,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 58.750,00 zł
 
Nabór nr 32/2020 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 451.521,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 227.824,00 zł
 
Nabór nr 33/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 63.929,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 160.768,00 zł
 
Nabór nr 34/2020 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką
Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 300.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 300.000,00 zł
 
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.