Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zmiany w LSR na wniosek SWW 03.02.2020

Informujemy, że SWW zwrócił się do NGR z zaleceniem skorygowania błędu polegającego na niewłaściwym wpisaniu w Planie działania przy wskaźniku Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR w kolumnie Poddziałanie/zakres programu zapisu odnoszącego się do rodzaju projektu, za pomocą którego ten wskaźnik będzie realizowany - wpisano "Realizacja LSR" a powinno byc wpisane "Współpraca". Błąd ten powstał przy aktualizacji LSR, którą Zarząd NGR zaakceptował w dniu 21.01.2020 r. i wynikał z przeoczenia. W załączeniu LSR, uwzlgędniająca korektę w/w błędu.

Materiały do pobrania: