Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konsultacje w sprawie przesunięć środków w ramach wdrażania LSR 05.02.2020

W związku z przygotowywaną aktualizacją LSR, w ramach której planowane jest m. in. przesunięcie środków finansowych na następujące przedsięwzięcia:

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR (Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, cel szczegółowy CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru)

P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi (Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR, cel szczegółowy CS I.3.Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz  potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR)

zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach w/w przedsięwzięć, spełniających co najmniej jeden z następujących wskaźników produktu:

dla przedsięwzięcia P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR:

1.Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych obiektów noclegowych, gastronomicznych lub atrakcji turystycznych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Kryterium premiujące operacje zakładające przystosowanie budowanych lub modernizowanych obiektów noclegowych, gastronomicznych lub atrakcji turystycznych do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo np. przystosowane toalety, szerokie drzwi, podjazdy, rampy, windy itp. Informacje o udogodnieniach muszą znajdować się w projekcie budowlanym, kosztorysie lub ofertach oraz wynikać z zestawienia rzeczowo-finansowego.

2. Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej

Przez turystykę wodną i wędkarską rozumie się formę działalności gospodarczej, służącą zaspokajaniu potrzeb turystów, korzystających z wód, w szczególności związaną ze sprzedażą lub wynajmem sprzętu wodnego i wędkarskiego dla tych turystów.

3.Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami

Pojęcie atrakcji turystycznej należy rozumieć jako miejsce, obiekt lub wydarzenie charakterystyczne, często unikalne, będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch turystyczny (produkt turystyczny) np. tematyczne: park, ścieżka, muzeum, skansen itp. Każdy obiekt lub wydarzenie będące atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami:
•przyciąga turystów,
•posiada rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów,
•posiada oznacznik (marker), czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie o istnieniu atrakcji (np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji).
Atrakcja turystyczna musi być ogólnodostępna.

Przypominamy, że w przypadku przedsięwzięcia P II.2.1 operacje powinny również zakładać obowiązkowo utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ust. Prawo przedsiębiorców, co powinno wynikać z celu realizowanej operacji.

dla przedsięwzięcia P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi:

1. Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej.

Operacje realizowane w ramach P I.3.1 muszą wpisywać w co najmniej jeden z poniższych zakresów:
 
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:
Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt
Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych
Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo
Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii
 
Informacje na temat zainteresowania realizacją operacji spełanijących w/w wskaźniki prosimy przekazać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl lub osobiście w biurze przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, do 12 lutego br.