Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 17.06.2020– 01.07.2020 r. 02.07.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 1 lipca upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 13 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 35/2020  P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 4
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 128 680,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 245 061,00 zł
 
Nabór nr 36/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1 081 396,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 514 210,76 zł
 
Nabór nr 37/2020 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Liczba złożonych wniosków: 7
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 300 000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 295 214,00 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.