Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach 14-28.10.2020 29.10.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 28 października upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 9 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 38/2020   P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 0
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 57.325,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 0,00 zł
 
Nabór nr 39/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 0
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 9 443,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 0,00 zł
 
Nabór nr 40/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 830.604,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 533.736,00 zł
 
Nabór nr 41/2020 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Liczba złożonych wniosków: 6
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 116 105,44 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 163 571,33 zł
 
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.