Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na WZC 01.04.2021 23.03.2021

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, w formie Wideokonferencji.

Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 07.07.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady NGR.
 8. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR.
 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz pdjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zbycia praw do składników majątku (projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013).
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie: zmiany Statutu NGR oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu NGR (zmiana siedziby NGR).
 12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (odwołanie i powołanie członka Rady NGR, zmiany Statutu), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Opis zebrania Walnego Zebrania Członków w formie Wideokonferencji

Na podstawie par. 13 ust. 7 Statutu NGR oraz art. 10 ust. 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 Poz. 104 z późn. zm.), ze względu na wprowadzony stan epidemii, Zarząd NGR zdecydował o zwołaniu Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie Wideokonferencji, która odbędzie się za pomocą narzędzia Microsoft Teams.
 
Wymagania do udziału w Wideokonferencji -  komputer lub aplikacja mobilna  z dostępem do internetu, słuchawki/głośniki, mikrofon, najlepiej Windows 10 4GB RAM z procesorem i3 lub i5 min. 3-ej generacji, przeglądarka (chrome, edge).
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków do dnia 31.03.2021 na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl.  Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków, otrzymają w formie e-mailowej aktywny link do zdalnego udziału w Walnym Zebraniu Członków. Aby uczestniczyć w posiedzeniu wystarczy kliknąć w podany link i otworzyć go w przeglądarce – podajemy tylko nazwę użytkownika – imię i nazwisko (tylko tak zalogowane osoby będą wpuszczane na spotkanie). Należy zezwolić na używanie kamerki i mikrofonu.
 
Posiedzenie będzie rejestrowane dla celów dowodowych, w związku z czym udział w Wideokonferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku i głosu. Poprawność oddanych głosów będzie możliwa do weryfikacji poprzez odtworzenie nagrania jego przebiegu.

Do czasu wybrania w głosowaniu jawnym Komisji Mandatowej osoba rozpoczynająca zebranie/Przewodniczący, sprawdzi listę obecności, odczytując imię i nazwisko Członka, a uczestnik potwierdza swoją obecność na spotkaniu. Podczas każdego głosowania na Walnym Zebraniu Członków przedstawiciel Komisji Mandatowej zapyta imiennie każdego uczestnika, jaki jest jego głos, za wyjątkiem głosowań wyborczych, kiedy liczenia głosów dokona Komisja Skrutacyjna. Głosowanie w sprawach wyborczych odbędzie się po zgłoszeniu danego kandydata (po uprzednim uzyskaniu jego zgody na kandydowanie). W sytuacji, gdy, zgodnie ze Statutem, podjęta zostanie decyzja o głosowaniu w trybie tajnym, odbędzie się ono za pomocą formularza Office 365, który zostanie przygotowany w trakcie WZC i zostanie udostępniony osobom obecnym na zebraniu. Wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu głosowania. W sytuacji, gdy podjęta zostanie decyzja o głosowaniu w trybie jawnym, wówczas przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej zapyta imiennie każdego uczestnika, jaki jest jego głos. Każda Komisja (Mandatowa i Skrutacyjna) z ww. głosowań sporządzi protokół. Członkowie, którzy będą chcieli wziąć udział w dyskusji nad danym punktem porządku obrad, zgłaszają chęć oddania głosu Przewodniczącemu, który udziela głosu w dyskusji.

Pełnomocnictwa:
Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia, w którym proszę podać adres e-mail pełnomocnika, na który zostanie przesłany link do spotkania. W takiej sytuacji konieczne jest dostarczenie scanu pełnomocnictwa na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl najpóźniej do 31.03.2021 r. (oryginał pełnomocnictwa prosimy dostarczyć do Biura NGR niezwłocznie, ale przed rozpoczęciem Walnego Zebrania). W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Biurem NGR – tel. 668028473 lub 67 351 08 55.