Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów które odbyły się w okresie 07.04.2021– 21.04.2021 r. 22.04.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 12 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 42/2021   P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 336.238,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.106.637,32 zł
 
Nabór nr 43/2021  II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 52.405,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 96.389,90 zł
 
Nabór nr 44/2021 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 100.170,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 197.843,16 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.