Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR - 2 wrzesień 23.08.2021

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!
 
            Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września 2021 r. o godz. 12:00 w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (Plac Pocztowy 25), odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 
Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 01.04.2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania (bilans, rachunek ZiS, informacja dodatkowa)
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR  w 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2020 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań a także wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR. (protokół KR)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Zarządowi NGR.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r.
 13. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.
 
Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zatwierdzenie sprawozdania finansowego, absolutorium dla Zarządu), bardzo proszę o pełną frekwencję.
 
Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
Ponadto informuję, że podczas zebrania WZC zachowane zostaną zasady reżimu sanitarnego zgodne z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (odpowiednie rozmieszczenie uczestników, płyn do dezynfekcji rąk).
 
W związku z powyższym, uczestnicy posiedzenia WZC proszeni są o zachowanie zasad bezpieczeństwa czyli:
- zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki,
- dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionego płynu do dezynfekcji,
- zachowania dystansu 1,5 m od innych uczestników posiedzenia WZC.
 
                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                 Prezes Zarządu NGR
                                                                                                                     Wojciech Jóźwiak