Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie do zgłaszania się na wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna. 08.09.2021

W dniach 11-13 października br. Nadnotecka Grupa Rybacka organizuje wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna. Podczas niego odbędą się także warsztaty kulinarne z rybą oraz wykład lekarza weterynarii w zakresie możliwości sprzedaży produktów spożywczych na bazie ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich w ramach różnych form prowadzenia działalności (np. rolnicza sprzedaż detaliczna, marginalna sprzedaż detaliczna).

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie RLGD Opolszczyzna" i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego służące wzmocnieniu potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR.

Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora rybackiego a następnie do członków organów NGR.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi max. 30 osób. Z jednego podmiotu (np. gospodarstwa rybackiego) możliwe jest zgłoszenie max. 2 osób.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w wyjeździe decyduje ranking następujących kryteriów wg kolejności zgłoszeń:
1)           w pierwszej kolejności przedstawiciele sektora rybackiego:
• z grupy defaworyzowanej (osoby do 30 rż. lub pow. 60 rż.)
• osoby/podmioty, które przekazały kwestionariusze RRW wg danych za 2014 r. będące podstawą do wyliczenia progu rybackości w LSR oraz ich domownicy i pracownicy,
2)           następnie:
• pozostali przedstawiciele sektora rybackiego (tj. spoza grupy defaworyzowanej oraz ci, którzy nie przekazali kwestionariuszy RRW wg danych za 2014 r. będących podstawą do wyliczenia progu rybackości w LSR oraz ich domownicy i pracownicy).
3)           następnie: członkowie organów NGR (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej).

Odpłatność za udział w wyjeździe wynosi 49 zł, którą należy wnieść po zakwalifikowaniu się na wyjazd.

Warunki udziału w wyjeździe szczegółowo opisane są w Regulaminie inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla sektora rybackiego w ramach projektów współpracy.

Podstawą udziału w wyjeździe jest dostarczenie do dnia 22 września wypełnionego oraz podpisanego „Formularza zgłoszeniowego”.

Zgłoszenie to należy dostarczyć do Biura NGR (decyduje data wpływu) drogą pocztową lub osobiście (Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka) lub wysłać skan podpisanego formularza na adres e-mailowy sekretariat@ngr.pil.pl.

Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd przekazana będzie drogą telefoniczną lub e-mailową (wg danych wskazanych w formularzu).

W załączeniu regulamin, program oraz formularz zgłoszeniowy na wyjazd studyjny.
 
 

Materiały do pobrania: