Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna 08.10.2021

Nadnotecka Grupa Rybacka w ramach projektu współpracy z RLGD Opolszczyzna pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie RLGD Opolszczyzna" organizuje wyjazd studyjny, który odbędzie się w dniach 11-13.10.2021 r. 

Celem wizyty studyjnej będzie podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja i integracja rybaków z obszaru NGR i RLGD „Opolszczyzna”, co zrealizowane zostanie poprzez prezentację dobrych praktyk i korzyści z rozwoju sektora rybackiego a także wymianę doświadczeń, przepływ informacji w zakresie produkcji rybackiej, oferowanych usług dodatkowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora z obu grup.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:
1) zorganizowanie spotkania z przedstawicielami RLGD Opolszczyzna, podczas którego grupy zaprezentują swoje działalności - zapoznanie się z celami, założeniami oraz efektami opracowanych LSR, mającymi na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy RLGD,
2) prezentację dobrych praktyk czyli zwiedzanie miejsc i obiektów nawiązujących do rybackiej specyfiki oraz celów LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, które są uznane za dobre praktyki (np.o charakterze innowacyjnym, związane z różnicowaniem dz. rybackiej lub gospodarstwa akwakultury, przetwórnie, spółdzielnie rybackie, targi rybne, porty rybackie, muzea, wydarzenia kulturalne i promocyjne lub inne ciekawe miejsca i atrakcje oraz projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013 lub 2014-2020), 
3) zorganizowanie warsztatów kulinarnych z rybą połączonych z wykładem na temat rolniczego handlu detalicznego, których celem będzie przede wszystkim popularyzowanie spożycia ryb słodkowodnych, zwiększenie wiedzy na temat walorów zdrowotnych ryb oraz umiejętności przygotowywania dań z ryb a także zachęcenie do częstszego wykorzystywania ryb w kuchni. Ponadto podczas spotkania, wykładu na temat rolniczego handlu detalicznego udzieli lekarz weterynarii, który przekaże uczestnikom informacje jak np. sprzedawać przetwory rybne, wędzoną rybę itp. 

Operacja będzie okazją dla rybaków do wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązania współpracy oraz podniesienia kompetecji z zakresu sektora rybackiego.

Wizyta studyjna organizowana jest przez obie RLGD w ramach projektu Współpracy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Projekt realizowany jest w ramach LSR:
- cel ogólny: CO I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR.
- cel szczegółowy: CS I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego.
- przedsięwzięcie: P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego.

Projekt realizuje następujące wskaźniki LSR:
- wskaźnik rezultatu: Liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje kompetencje lub nabyły wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji operacji - do 30 osób
- wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – 2 szt., w tym:
  • wizyta studyjna – 1 szt.
  • warsztaty kulinarne z rybą – 1 szt.