Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zawiadomienie o zwołaniu WZC - 3 listopad 2021 r. 25.10.2021

 
Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 3 listopada 2021 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (Plac Pocztowy 25) o godz. 14:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 02.09.2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR.
 10. Podjęcie uchwały o wyborze sposobu głosowania podczas wyboru władz NGR.
 11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Zarządu na nową kadencję.
 12. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Komisji na nową kadencję.
 13. Przeprowadzenie wyborów do Rady NGR oraz podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady na nową kadencję.
 14. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
Ponadto informuję, że podczas zebrania WZC zachowane zostaną zasady reżimu sanitarnego zgodne z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (odpowiednie rozmieszczenie uczestników, płyn do dezynfekcji rąk).
 
W związku z powyższym, uczestnicy posiedzenia WZC proszeni są o zachowanie zasad bezpieczeństwa czyli:
- zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki,
- dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionego płynu do dezynfekcji,
- zachowania dystansu 1,5 m od innych uczestników posiedzenia WZC.
 
 
 
Z poważaniem
Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR