Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach w naborach 45-48/2021 26.11.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 25 listopada br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 19 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 45/2021   P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 300.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 477.962,00 zł
 
Nabór nr 46/2021  P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 500.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 530.102,56 zł
 
Nabór nr 47/2021 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Liczba złożonych wniosków: 6
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 444.844,18 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 442.895,24 zł
 
Nabór nr 48/2021 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 7
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 97.025,09 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 128.723,60 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów (łącznie ze złożeniem wniosków w UMWW). Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.