Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

UWAGA!!!AKTUALIZACJA WZORÓW FORMULARZY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁAŃ W RAMACH PRIORYTETU 4 „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” ZAWARTEGO W PROGRAMIE OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” 13.04.2022

Szanowni Państwo,

pismem z 5 kwietnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała Samorządom Województw nowe wersje wzorów wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 1 kwietnia 2022 r.

Dokumenty te dotyczą następujących działań:

1) „Koszty bieżące i aktywizacja” (wersja 6 wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność),

2) „Działania prowadzone w ramach współpracy” (wersja 4 wniosku o dofinansowanie
i wniosku o płatność),

3) „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych” (wersja 6 wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność),

4) „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność na projekt grantowy” (wersja 2 wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność).

Nowe wzory formularzy obowiązują od 1 kwietnia 2022 r., z tym, że dla wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców w trwających naborach (niezakończonych 1 kwietnia 2022 r.) na poprzedniej wersji, możliwe jest poproszenie Wnioskodawcy w trybie uzupełnień do złożenia wniosku na nowej wersji.

Z kolei dla wniosków, które będą składane przez Wnioskodawców w trwających naborach, należy wymagać złożenia wniosku na nowej wersji.

ARiMR poinformowała ponadto, że dla wniosków złożonych przez Wnioskodawców w zakończonych naborach na poprzedniej wersji, możliwe jest poproszenie wnioskodawcy o złożenie wniosku na nowej wersji, o ile dostępny jest jeszcze tryb uzupełnień oraz jeżeli nie została zawarta umowa o dofinansowanie.

Dla spraw, w których zawarto już umowę o dofinansowanie, ale na dzień 1 kwietnia 2022 r. nie złożono jeszcze wniosku o płatność, należy wymagać jego złożenia na nowej wersji. Ponadto dla wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów na poprzedniej wersji, możliwe jest poproszenie beneficjenta w trybie uzupełnień o przedstawienie wniosku na nowej wersji, o ile dostępny jest jeszcze tryb uzupełnień. Z kolei dla wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów na poprzedniej wersji, jeżeli na dzień 1 kwietnia 2022 r. zakończył się drugi tryb uzupełnień, należy kontynuować rozpatrywanie wniosku na poprzedniej wersji.

Poniżej podajemy linki do aktualnych wzorów wniosków w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych":

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Wniosek o płatność oraz sprawozdanie


W związku z powyższym, w trwających naborach 49-51/2022 należy złożyć wnioski i inne załączniki na nowych formularzach, które załączamy poniżej:

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest w wersji elektronicznej (zał. nr 1 na liście dokumentów)
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. nr 2 na liście dokumentów)
  3. Biznes Plan uproszczony (zał. nr 20 na liście dokumentów)
  4. Oświadczenie współwłaściciela 
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - nowy dokument do wniosku o dofinanowanie 
  6. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej (zał. nr 7 na liście dokumentów)
  7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zał. nr 8 na liście dokumentów)
  8. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność (zał. nr 9 na liście dokumentów)

Pozostałe Klauzule RODO do wniosku o płatność oraz do wniosku o dofinansowanie nie obowiązują (zał. nr 3-6 oraz zał. nr 10-12).