Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie do składania zgłoszeń na wyjazd studyjny na Litwę 15.04.2022

W dniach 6-10 czerwca br. Nadnotecka Grupa Rybacka organizuje wyjazd studyjny na obszar dwóch litewskich grup ds. rybołówstwa:
  1. Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Okręgu Raseiniai (Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė - Raseiniai FLAG)
  2. Lokalna Grupa Działania ds. Rybołówstwa Litwy Zachodniej (Vakarų Lietuvos Žuvininkystės REGIONO VVG (West Lithuanian Fishery FLAG)
Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie Litwy" i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”.

Celem projektu współpracy jest nawiązanie współpracy międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Działania, służącej wsparciu aktywności i kompetencji kadr sektora rybackiego poprzez uczestnictwo w zagranicznej wizycie studyjnej na Litwę.

Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora rybackiego a następnie do członków organów NGR.

Liczba miejsc jest ograniczona i wstępnie wynosi 40 osób. Ostateczna liczba uczestników, jaka będzie mogła wziąć udział w wyjeździe, zostanie obliczona po uzyskaniu ofert od wykonawców (ze względu na zaplanowany budżet oraz ogólny wzrost cen, prawdopodobnie w wyjeździe będzie mogła uczestniczyć mniejsza liczba osób). Z jednego podmiotu (np. gospodarstwa rybackiego) możliwe jest zgłoszenie max. 2 osób.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w wyjeździe zdecyduje ranking następujących kryteriów wg kolejności zgłoszeń:

1)           w pierwszej kolejności przedstawiciele sektora rybackiego:
             • z grupy defaworyzowanej (osoby do 30 rż. lub pow. 60 rż.)
             • osoby/podmioty, które przekazały kwestionariusze RRW wg danych za 2014 r. będące podstawą do wyliczenia progu rybackości w LSR oraz ich domownicy i pracownicy,
2)           następnie:
     • pozostali przedstawiciele sektora rybackiego (tj. spoza grupy defaworyzowanej oraz ci, którzy nie przekazali kwestionariuszy RRW wg danych za 2014 r. będących podstawą do wyliczenia progu rybackości w  LSR oraz ich domownicy i pracownicy).
3)           następnie: członkowie organów NGR (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej).

Odpłatność za udział w wyjeździe wynosi wstępnie ok. 150 zł, którą należy wnieść po zakwalifikowaniu się na wyjazd. Jest to kwota wstępna, natomiast ostateczna zostanie wskazana w informacji o zakwalifikowaniu się na wyjazd.

Warunki udziału w wyjeździe szczegółowo opisane są w Regulaminie inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla sektora rybackiego w ramach projektów współpracy.

Podstawą udziału w wyjeździe jest dostarczenie do dnia 30 kwietnia wypełnionego oraz podpisanego „Formularza zgłoszeniowego”.

Zgłoszenie to należy dostarczyć do Biura NGR (decyduje data wpływu) drogą pocztową lub osobiście (Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka) lub wysłać skan podpisanego formularza na adres e-mailowy sekretariat@ngr.pila.pl.

Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd przekazana będzie drogą telefoniczną lub e-mailową (wg danych wskazanych w formularzu).

W załączeniu:
- regulamin
- program 
- formularz zgłoszeniowy