Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naboru 52/2022 16.05.2022

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naboru, który odbył się w okresie 4-13.05.2022 r.
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 maja br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęły 2 wnioski. Szczegółowe informacje na temat naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 52/2022   P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 97 016,84 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 107 785,00 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.