Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o wyborze wykonawcy na kompleksową organizację i przeprowadzenie zagranicznej wizyty studyjnej na Litwę 02.06.2022

Informujemy o wyborze wykonawcy na realizację projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie Litwy” czyli kompleksową organizację i przeprowadzenie zagranicznej wizyty studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania ds. Rybołówstwa (LGD, ang. FLAG) „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė” oraz LGD ”Vakarų Lietuvos Žuvininkystės vietos veiklos grupė”, która będzie realizowana w ramach wdrażania LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną ocenę, najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez:

Biuro Podróży ErgoTravel Sławomir Pek

Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegała wykluczeniu z udziału w postępowaniu ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe, odpowiadała treści zapytania ofertowego, została złożona w terminie oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za spełnienie kryterium wyboru oferty tj. zawierała najniższą łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 78.200,00 zł.

W załączeniu protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Materiały do pobrania: