Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR - 24 sierpnia 2022 10.08.2022

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 
Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 24 sierpnia 2022 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (plac Pocztowy 25) o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 03.11.2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR  w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2021 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań a także wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Zarządowi NGR.
 12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zatwierdzenie sprawozdania finansowego, absolutorium dla Zarządu), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
 
 
                                                               Z poważaniem

                                                     Wiceprezes Zarządu NGR
                                                               Zdzisław Cebula