Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o wyborze wykonawcy na kompleksową organizację i przeprowadzenie krajowej wizyty studyjnej na na teren LGR Wielkie Jeziora Mazurskie 19.08.2022

Informujemy o wyborze wykonawcy na realizację projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej” czyli kompleksową organizację i przeprowadzenie krajowej wizyty studyjnej na terenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, która będzie realizowana w ramach wdrażania LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną ocenę, najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez:

Biuro Podróży ErgoTravel Sławomir Pek

Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegała wykluczeniu z udziału w postępowaniu ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe, odpowiadała treści zapytania ofertowego, została złożona w terminie oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za spełnienie kryterium wyboru oferty tj. zawierała najniższą łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 68.500,00 zł.


W załączeniu protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Materiały do pobrania: