Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naborów 53-57/2022 07.11.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 listopada br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 12 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 53/2022   P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 0
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 37.717,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 0,00 zł
 
Nabór nr 54/2022 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 365.107,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 369.285,02
 
Nabór nr 55/2022 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 5
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 79.144,33 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 113.020,88 zł
 
Nabór nr 56/2022 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 82.475,00 zł
 
Nabór nr 57/2022 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 305.379,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 314.126,45 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.