Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Podział środków z różnicy kursowej 06.12.2022

Informujemy, że w dniu 29 listopada Rada NGR postanowiła przeznaczyć kwotę z różnicy kursowej w wysokości 14.791,53 zł na realizację operacji w ramach przedsięwzięcia P.II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NG. W związku z powyższym, planowane limity środków w kolejnych naborach wyglądają następująco:

Nabór 58/2023 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - 381.840,00 zł
Nabór 59/2023 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - 99.604,53 zł w tym 84.813,00
zł stanowią środki z LSR oraz 14.791,53 zł środki z różnicy kursowej
Nabór 60/2023 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 8.682,11 zł     

Planowany termin naborów: od dnia 11.01.2023 r.  do dnia 24.01.2023 r. i musi on zostać dopiero potwierdzony przez UMWW.