Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Obowiązek złożenia kwestionariuszy RRW 30.01.2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRŚ www.infish.com.pl są już umieszczone do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 RRW-23 z danymi za 2022 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).


Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 17 marca 2023 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2022 roku.

Formularze prosimy przekazywać na adres:


Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn

Osoby i podmioty składające kwestionariusze, zwłaszcza te, których siedziba znajduje się w innym miejscu niż prowadzona działalność, uprzejmie prosimy o wpisanie na przesyłanym do IRŚ formularzu gmin, na terenie których prowadzona jest działalność. Rzetelne wskazanie danych, w tym zatrudnienia oraz wielkości produkcji, pomoże nam określić, jak bardzo przyszły obszar NGR uzależniony jest od rybactwa i czy możliwe będzie wdrażanie na nim LSR w kolejnym okresie programowania.

Złożenie RRW w ustawowym terminie jest bardzo ważne, z uwagi na fakt, że dane pozyskane z tych sprawozdań - produkcja oraz zatrudnienie, mogą być wykorzystne przy wyborze LSR opracownej przez NGR na kolejny okres programowania 2021-2027 (będą jednymi z kryteriów wyboru LSR do realizacji).

Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie skanu wypełnionego sprawozdania do NGR na adres: sekretariat@ngr.pila.pl.
Zapewniamy, że dane pozyskane przez NGR wykorzystane będą tylko w postaci zaagregowanej do celów przygotowania LSR na kolejne lata i nie będą nigdzie upublicznione.

Serdecznie dziękujemy.

Materiały do pobrania: