Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NGR w dn. 28 lutego 2023 14.02.2023

Zawiadomienie o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
 

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2023 r. w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance (plac Pocztowy 25) o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 24.08.2022 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu NGR oraz członka Rady NGR.
 8. Podjęcie uchwał o wyborze sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Zarządu NGR oraz Rady NGR.
 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowych członków Zarządu NGR.
 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR oraz podjęcie Uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady NGR.
 11. Przedstawienie informacji na temat nowej perspektywy finansowej w okresie 2021-2027 oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR.
 12. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (wybory do Zarządu i Rady NGR), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
 
 
Z poważaniem

Wojciech Jóźwiak
Prezes Zarządu NGR