Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania, w ramach naborów 58-61/2023 14.03.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 marca br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, składanych za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Łącznie wpłynęło 8 wniosków. Szczegółowe informacje na temat każdego naboru przedstawiamy poniżej:

Nabór nr 58/2023  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
Liczba złożonych wniosków: 2
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 381 840,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 277 627,00 zł
 
Nabór nr 59/2023 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR
Liczba złożonych wniosków: 4
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 84 813,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 93 296,30 zł
 
Nabór nr 60/2023 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 8 682,11 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 8 682,11 zł
 
Nabór nr 61/2023 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi
Liczba złożonych wniosków: 1
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 33 497,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 33 497,00 zł
 
Wszystkie złożone wnioski w pierwszej kolejności podlegać będą wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, którą dokona Biuro NGR. Następnie dalszej oceny pod kątem zgodności operacji z LSR, kryteriami wyboru oraz ustaleniu kwoty wsparcia dokona Rada NGR, co zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady NGR, powinno mieć miejsce w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naborów. Na dokonanie uzupełnień lub złożenie wyjaśnień wnioskodawcy mają 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pisma NGR.