Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Konferencja podsumowująca postęp i efekty wdrażania LSR 20.11.2023

Konferencja podsumowująca postęp i efekty wdrażania LSR
W miniony czwartek w siedzibie NGR miała miejsce Konferencja podsumowująca postęp i efekty wdrażania LSR, której celem było przekazanie informacji o stopniu wykorzystania budżetu NGR, przeprowadzonych naborach, osiągnięciu wskaźników LSR oraz projektach, które uzyskały wsparcie za pośrednictwem NGR. Na wstępie gości powitała pani Danuta Pisarska, Kierownik Biura NGR, która prowadziła spotkanie. Pan Prezes Wojciech Jóźwiak podziękował wszystkim członkom i beneficjentom NGR za wsparcie, zwracając szczególną uwagę, że bez ich udziału nie można byłoby zrealizować założeń i celów LSR. Na konferencji obecni byli wójtowie i burmistrzowie oraz inni przedstawiciele gmin członkowskich, obecny był również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pan Robert Krysztofiak, Naczelnik Wydziału Wdrażania i Pomocy Technicznej UMWW oraz panowie z Wydziału Kontroli UMWW, pan Jarosław Występski oraz pan Rafał Potkowski.

W pierwszej części konferencji swoją prezentację pt. „Efekty i postępy wdrażania LSR” przedstawiła pani Patrycja Sanocka, sp. ds. wdrażania LSR, podsumowując stan wdrażania LSR w okresie 2016-2023 (stan na 30.09.2023), przekazując informacje na temat złożonych wniosków, przeprowadzonych naborach, zakontraktowanych środkach, podpisanych umowach, rozliczonych wnioskach oraz zrealizowanych wskaźnikach.
Następnie stan wdrażania 4 Priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w Wielkopolsce omówił pan Robert Krysztofiak z UMWW, wskazując na dobrą realizację Programu w naszym województwie.

W kolejnej części konferencji, po przerwie, pani Danuta Pisarska zaprezentowała wyniki ewaluacji LSR za lata 2016-2022, zwracając uwagę na zalecenia i rekomendacje, które można wykorzystać w trakcie przygotowywania oraz realizacji kolejnej LSR. Następnie przeszła do zaprezentowania projektów zrealizowanych przez Beneficjentów, zakończonego konkursem na najciekawsze projekty. Dodatkowo osoby chętne miały możliwość samodzielnego zaprezentowania wykonanych przez siebie operacji. W tym miejscu liczne projekty zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance przedstawiła Dyrektor pani Dominika Jeske. Następnie głos zabrał beneficjent pan Janusz Fąferek, omawiając projekty związane z rozwojem działalności rybackiej w Romanowie Dolnym-Osuchu w gminie Czarnków. Kolejno swoje filmy prezentujące wybudowaną Willę Wakacyjną w Skrzatuszu przedstawił pan Janusz Drożdż. Natomiast gmina Wieleń oraz Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu wyświetliły filmy promujące utworzone ze środków NGR skatepark oraz imprezę „Między Wieleniem a Drawskiem”. W ramach każdego z celów, w których można było składać wnioski, wybrano najciekawsze projekty:

CEL A Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Gospodarstwo Rybackie Adam Szarek „Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie przez zastosowanie innowacji w zasilaniu obiektu oraz jego dodatkowe doposażenie.”

CEL B Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury - Janusz Drożdż „Utworzenie bazy noclegowej na potrzeby agroturystyki Ranczo Skrzatusz oraz turystów wypoczywających nad akwenami wodnymi w gminie Szydłowo.”CEL C Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu - Jerzy Zbierajewski „Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego „Cztery Dęby”.”
CEL D Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Gmina Szydłowo „Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie.”


 
Wybrani beneficjenci uchoronowani zostali statuetkami oraz listami gratulacyjnymi za pomyślną realizację projektów, które otrzymali również pozostali beneficjenci.
Na końcu pani Pisarska poinformowała o kolejnym okresie programowania 2021-2027 i zachęciła do wypełnienia ankiet, będących podstawowym elementem diagnozy obszaru NGR, które przekazane zostały podczas spotkania.

Pan Prezes oraz pani Kierownik podziękowali zebranym za przybycie i poprosili o zaangażowanie wszystkich w przygotowanie kolejnej LSR.

Poniżej prezentujemy zdjęcia (wł. NGR) oraz prezentacje z konferencji.

Materiały do pobrania: