Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 23.06.2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lipca 2020 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita Piła-Płotki (sala Dębowa), 64-920 Piła, o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

Propozycja porządku obrad:
 
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 27.06.2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia NGR  w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w 2019 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności NGR za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań a także wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Zarządowi NGR.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia praw do składników majątku (projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013).
 14. Przedstawienie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 15. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
 
Jednocześnie informuję, że ewentualne zmiany porządku obrad  WZC  będą  niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia NGR (www.ngr.pila.pl). Projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad WZC, udostępnione będą za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, ponadto można będzie się z nimi zapoznać w Biurze NGR.

Ze względu na wagę spraw poruszanych na zebraniu (zatwierdzenie sprawozdania finansowego, absolutorium dla Zarządu), bardzo proszę o pełną frekwencję.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, bardzo proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu. Wzór pełnomocnictwa załączam do niniejszego zawiadomienia. Bardzo proszę o jego wypełnienie i przekazanie osobie, która będzie reprezentowała Państwa na posiedzeniu WZC.
 
Ponadto informuję, że podczas zebrania WZC zachowane zostaną zasady reżimu sanitarnego zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (odpowiednie rozmieszczenie uczestników, płyn do dezynfekcji rąk).
 
W związku z powyższym, uczestnicy posiedzenia WZC proszeni są o zachowanie zasad bezpieczeństwa czyli:
- zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
- dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionego płynu do dezynfekcji lub zastosowania rękawiczek ochronnych,
- zachowania dystansu 2 m od innych uczestników posiedzenia WZC.
 
 
                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                   Wojcieh Jóźwiak
                                                                                                                                                Prezes Zarządu NGR

Materiały do pobrania: